Door naar hoofdmenu

De Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 27 september 2021

1. Inleiding

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U bent mogelijk gebonden aan aanvullende contracten met betrekking tot uw relatie met ons of producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien enige bepaling van de aanvullende contracten in strijd is met enige bepaling van deze Voorwaarden, zullen de bepalingen van deze aanvullende contracten prevaleren en prevaleren.

2. Bindend

Door u te registreren bij, toegang te krijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden die hieronder worden uiteengezet. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennis en aanvaarding van deze Algemene voorwaarden. In bepaalde gevallen kunnen we je ook vragen om expliciet akkoord te gaan.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of langs elektronische weg met ons te communiceren, gaat u ermee akkoord en erkent u dat we elektronisch met u kunnen communiceren op onze website of door u een e-mail te sturen, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

4. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend onder het auteursrecht, handelsmerk, octrooi of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u geen bronnen op deze website zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, insluiten in een elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, er geld mee verdienen, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren. in welke vorm dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

5. Newsletter

Niettegenstaande het voorgaande kunt u onze nieuwsbrief in elektronische vorm doorsturen naar anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een bezoek aan onze website.

6. Eigendommen van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen bevatten naar websites van andere partijen. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene voorwaarden van die derden. Meningen die op die websites worden geuit of materiaal dat op die websites verschijnt, worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor privacypraktijken of inhoud van deze sites. U draagt ​​alle risico's verbonden aan het gebruik van deze websites en alle gerelateerde diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade op welke manier dan ook, ongeacht de oorzaak, als gevolg van uw bekendmaking aan derden van persoonlijke informatie.

7. Verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te gebruiken voor de beoogde doeleinden en zoals toegestaan ​​door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons en toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en brancherichtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken om materiaal te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) kwaadaardige computersoftware; gegevens die via onze website zijn verzameld gebruiken voor direct marketingactiviteiten, of systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden om deel te nemen aan enige activiteit die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of die de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website verstoort.

8. registratie

U kunt zich registreren voor een account op onze website. Tijdens dit proces moet u mogelijk een wachtwoord kiezen. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en accountgegevens en stemt ermee in uw wachtwoorden, accountgegevens of beveiligde toegang tot onze website of diensten met geen enkele andere persoon te delen. U mag geen enkele andere persoon toestaan ​​uw account te gebruiken om toegang te krijgen tot de website, omdat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van uw wachtwoorden of accounts. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u kennis krijgt van enige bekendmaking van uw wachtwoord.

Na het beëindigen van uw account, zult u niet proberen een nieuw account te registreren zonder onze toestemming.

9. Terugbetalings- en retourbeleid

9.1 Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactgegevens vindt u hieronder. U kunt het bijgevoegde model gebruiken herroepingsformulier, maar het is niet verplicht.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping sturen op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2 Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, vergoeden wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering aangeboden door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in ieder geval betaalt u geen kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

U stuurt de goederen terug of overhandigt ze aan ons of aan een door ons gemachtigde persoon om de goederen in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Houd er rekening mee dat er enkele wettelijke uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht en dat sommige artikelen daarom niet kunnen worden geretourneerd of geruild. We laten u weten of dit in uw specifieke geval van toepassing is.

10. Idee indienen

Dien geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap of andere informatie in die als uw eigen intellectuele eigendom kan worden beschouwd en die u aan ons zou willen presenteren, tenzij we eerst een overeenkomst met betrekking tot de intellectuele eigendom of een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Als u het aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in bestaande of toekomstige media .

11. Beëindiging van het gebruik

We kunnen, naar eigen goeddunken, op elk moment de toegang tot de website of enige dienst daarop wijzigen of stopzetten, tijdelijk of permanent. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die u mogelijk op de website hebt gedeeld. U hebt geen recht op enige vergoeding of andere betaling, zelfs niet als bepaalde functies, instellingen en/of enige inhoud waaraan u hebt bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. U mag geen toegangsbeperkingsmaatregelen op onze website omzeilen of omzeilen, of proberen te omzeilen of omzeilen.

12. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in deze sectie zal enige garantie beperken of uitsluiten die door de wet wordt geïmpliceerd en waarvan het onwettig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden aangeboden op een "as is" en "as available" basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij geven geen garantie dat:

  • deze website of onze producten of diensten voldoen aan uw eisen;
  • deze website zal ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zijn;
  • de kwaliteit van elk product of dienst die u via deze website hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen.

De volgende bepalingen van deze sectie zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot zaken waarvan het voor ons onwettig of onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief enige schade voor verlies van winst of inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door u of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van onze website.

Behalve voor zover enig aanvullend contract uitdrukkelijk anders aangeeft, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de vorm van juridische actie die aansprakelijkheid oplegt ( hetzij in contract, eigen vermogen, nalatigheid, voorgenomen gedrag, onrechtmatige daad of anderszins) wordt beperkt tot $ 1000. Een dergelijke limiet is in totaal van toepassing op al uw claims, acties en rechtsgronden van elke soort en aard.

13. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, moet u mogelijk bepaalde informatie over uzelf verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd nauwkeurig, correct en up-to-date zal zijn.

We nemen uw persoonlijke gegevens serieus en doen er alles aan om uw privacy te beschermen. Wij zullen uw e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde post. Door ons aan u verzonden e-mails hebben alleen betrekking op het leveren van overeengekomen producten of diensten.

We hebben een beleid ontwikkeld om eventuele privacyproblemen aan te pakken. Voor meer informatie, zie onze Privacy Statement en onze Cookie beleid.

14. Exportbeperkingen / Wettelijke naleving

Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de inhoud of aankoop van de producten of diensten die op de website worden verkocht, illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -regelgeving van de Verenigde Staten.

15. Affiliate marketing

Via deze Website kunnen wij ons inlaten met affiliate marketing waarbij wij een percentage van of een commissie ontvangen op de verkoop van diensten of producten op of via deze website. We kunnen ook sponsoring of andere vormen van advertentiecompensatie van bedrijven accepteren. Deze openbaarmaking is bedoeld om te voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot marketing en reclame die van toepassing kunnen zijn, zoals de Amerikaanse Federal Trade Commission Rules.

16. toewijzing

U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende toewijzing in strijd met deze sectie is nietig.

17. Schendingen van deze Algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij, als u deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de actie ondernemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, inclusief het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider om te verzoeken dat zij uw toegang tot de website blokkeren en/of juridische stappen tegen u ondernemen.

18. Overmacht

Met uitzondering van verplichtingen om hieronder geld te betalen, zal geen vertraging, verzuim of verzuim door een van de partijen om enige van haar verplichtingen hieronder uit te voeren of na te komen, worden beschouwd als een schending van deze Algemene voorwaarden indien en zolang een dergelijke vertraging, mislukking of nalatigheid voortvloeit uit een oorzaak buiten de redelijke controle van die partij.

19. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en uitgaven met betrekking tot uw schending van deze Algemene voorwaarden en toepasselijke wetten, inclusief intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke claims.

20. verwerping

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en enige Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of van enige andere overeenkomst of een deel daarvan, of het recht daarna om elke bepaling af te dwingen.

21. Taal

Deze Algemene voorwaarden zullen uitsluitend in het Engels worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd. Alle kennisgevingen en correspondentie zullen uitsluitend in die taal worden geschreven.

22. Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden, samen met onze privacy statement en cookie beleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en CHI Institute met betrekking tot uw gebruik van deze website.

23. Actualisering van deze Algemene voorwaarden

We kunnen deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Het is uw plicht om deze Algemene Voorwaarden periodiek te controleren op wijzigingen of updates. De datum aan het begin van deze Algemene Voorwaarden is de laatste herzieningsdatum. Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als een kennisgeving van uw aanvaarding om zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden.

24. Keuze van recht en jurisdictie

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Verenigde Staten. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de Verenigde Staten. Als een deel of bepaling van deze Algemene voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijk deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan ​​om uitvoering geven aan de strekking van deze Algemene Voorwaarden. De overige bepalingen worden niet aangetast.

25. Contactgegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door CHI Institute.

Of door ons te schrijven of te e-mailen op het volgende adres: support@chi.us
4374 Dant Blvd, Reno, NV 89509

26. Download

Ook Download onze algemene voorwaarden als pdf.

Terug naar boven