Door naar hoofdmenu

CHI Institute spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat niet juist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef aan waar u op de website de informatie leest. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: su.ihc@ycavirp.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven we ernaar om het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens CHI Institute via deze website, aanvaardt CHI Institute geen aansprakelijkheid.

Het gebruik van de website en al zijn componenten (inclusief forums) is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden. Alleen al het gebruik van deze website impliceert de kennis en de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Antwoorden en privacyvragen die per e-mail of via een webformulier worden ingediend, worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dit betekent dat je uiterlijk binnen 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe aanvragen laten we je binnen 1 maand weten of we maximaal 3 maanden nodig hebben.

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt in het kader van je reactie of verzoek om informatie zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

CHI Institute zal alle redelijke inspanningen leveren om zijn systemen te beschermen tegen elke vorm van onwettig gebruik. CHI Institute zal hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen, onder meer rekening houdend met de stand van de techniek. Het is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en / of indirect, geleden door een gebruiker van de website, die ontstaat als gevolg van het onrechtmatig gebruik van zijn systemen door een derde partij.

CHI Institute aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere verwijzing wordt gemaakt. Producten of diensten die door derden worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij CHI Institute.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan ​​zonder schriftelijke toestemming van CHI Institute, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

Neem bij vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website gerust contact met ons op.

Terug naar boven